Regulamin - escortbook.pl

REGULAMIN



Serwis internetowy escortbook.pl ma na celu umożliwienie Użytkownikom tworzenie stron internetowych na potrzeby swoje lub innych osób bez konieczności programowania.

W celu korzystania z usług świadczonych przez serwis niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości.

Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem Serwisu.

Serwis internetowy escortbook.pl nazywany dalej Serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym tworzenie stron internetowych lecz nie pośredniczy w nawiązywaniu jakichkolwiek kontaktów.

Treść tworzonych przez Użytkownika stron WWW ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako oferta handlowa.

Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne.

 

§ 1 - Definicje

1. Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego http://escortbook.pl, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami.

2. Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości w celu korzystania z Serwisu. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada w Serwisie swoje konto.

4. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem.

5. Strona WWW – Strona internetowa utworzona przy pomocy Serwisu.

6. Panel Webmastera – Panel umożliwiający tworzenie nowych Stron WWW oraz administrowanie nimi.

7. Panel Kreator Stron WWW – Panel umożliwiający zaawansowaną edycje wyglądu (formy) oraz ustawień Strony WWW.

8. Panel CMS – Panel umożliwiający podstawową edycje treści oraz ustawień Strony WWW.

9. Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący właścicielem serwisu escortbook.pl

Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem również liczbę mnogą i na odwrót. Wyrażenia użyte w danym rodzaju gramatycznym obejmują swoim znaczeniem również pozostałe rodzaje gramatyczne.

 

§ 2 - Postanowienie Ogólne

Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 


§ 3 - Bezpieczeństwo


I. Bezpieczeństwo Ogólne 


W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, Użytkownik akceptując Regulamin, w jakimkolwiek związku z korzystaniem z Serwisu, niniejszym zobowiązuje się do: 

1. nie wysyłania poprzez Serwis, w tym poprzez skrzynki poczty elektronicznej, informacji handlowych (np. spam).

2. nie wysyłania zaproszeń do rejestracji w Serwisie do osób Użytkownikowi nieznanych.

3. nie korzystania z Serwisu poprzez interfejs inny niż dostarczony przez Właściciela Serwisu.

4. nie kierowania, organizowania, ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.).

5. nie rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania.

6. nie zabiegania o dane innych Użytkowników niezbędne do zalogowania się na ich konta w Serwisie ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania tych danych.

7. nie zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki).

8. nie zamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem lub grożących jego popełnieniem i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. nie testowania działania Serwisu pod kątem bezpieczeństwa lub możliwości autoryzacji dostępu do informacji zawartych w Serwisie.

10. nie dokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego (tzw. reverse engineering) lub innych prób poznania kodu źródłowego, którego posiadaczem jest Właściciel Serwisu.

11. nie kopiowania jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności elementów graficznych, skryptów i in.

12. nie zbierania żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności bazy danych osobowych Użytkowników Serwisu.

13. nie wprowadzania żadnego oprogramowania ani nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

14. nie namawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu.

15. nie wykorzystywania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i innych obowiązujących przepisów prawa.


 


II. Bezpieczeństwo dotyczące danych kontaktowych/osobowych i rejestracji 


W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, Użytkownik, akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do: 

1. podawania danych kontaktowych zgodnie z rzeczywistością i stanem faktycznym.

2. nie ujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta, lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych danego konta bez wyraźnej zgody Użytkownika.

3. nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.


§ 4 - Oświadczenia Użytkownika


Akceptując Regulamin Użytkownik: 

1. oświadcza, że jest wyłącznie osobą pełnoletnią.

2. oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych

3. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z kontem i działalnością Użytkownika w Serwisie.

4. oświadcza, że podaje prawdziwe dane kontaktowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika

5. wyraża zgodę na wykorzystywanie utrwalonego obrazu, wizerunku i treści części lub całości strony stworzonej przez użytkownika za pomocą Serwisu.


  


§ 5 - Rejestracja


1. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach Serwisu.

2. W celu korzystania z usług Serwisu, Użytkownik każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronach serwisu.

3. Hasło Użytkownika powinno składać się minimum z 8 znaków.

4. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych.


 


§ 6 - Tworzenie i funkcjonowanie Stron WWW


1. Użytkownicy są uprawnieni do tworzenia i administrowania Stronami WWW.

2. Tworzenie Stron WWW odbywa się za pomocą środków technologicznych dostępnych Użytkownikowi w Serwisie.

3. Użytkownicy mogą edytować wygląd (formę) oraz ustawienia Stron WWW za pomocą Panelu Kreator Stron WWW.

4.Użytkownicy mogą edytować treść Stron WWW za pomocą Panelu CMS

5.Strona WWW zostaje opublikowana w internecie w  momencie jej uruchomienia przez Użytkownika i jest widoczna przez okres 14 dni bezpłatnie. 

Po tym okresie wymagana jest opłata abonamentowa do jej dalszego wyświetlania.


 


§ 7 - Płatności


1. Wysokość opłat za usługi dla Strony WWW obliczana jest według stawek przysługujących właścicielowi tej Strony WWW.

2. Płatności należy dokonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.


 




§ 8 - Uprawnienia Właściciela


1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do emisji treści reklamowych na Stronach WWW

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do Umieszczania tzw. hyperlinków do innych witryn nie należących do Właściciela Serwisu lub nie podlegających jego kontroli.

3. W przypadkach znajdujących uzasadnienie w przepisach prawa, prawach i obowiązkach innych podmiotów, naruszania dóbr osobistych innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub działań Użytkownika mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Właściciel Serwisu ma prawo do: 

a. wezwania Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;

b. zablokowania Strony WWW i/lub konta Użytkownika do wyjaśnienia sprawy;

c. skasowania konta Użytkownika ignorującego wezwania do usunięcia lub zaprzestania naruszenia.



 


§ 9 - Uprawnienia Użytkowników


Użytkownik ma prawo do:

1. Posiadania jednego konta w Serwisie.

2. Posiadania nieograniczonej liczby stron WWW  w Serwisie

3. Dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych kontaktowych za pomocą opcji konta.

4. Zwrócenia się drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu z zapytaniem dotyczącym jakiejkolwiek kwestii związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 

5. Rezygnacji z korzystania z Serwisu poprzez prośbę o usunięcie swojego konta na koniec okresu rozliczeniowego za jaki została uiszczona opłata. 

6. Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Użytkownika wynosi 1 miesiąc (co stanowi okres rozliczeniowy), 

7. W przypadku dodania strony WWW i uiszczeniu opłaty następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas oznaczony, na okres 1 miesiąca, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem tego terminu. Uiszczenie kolejnej Opłaty powoduje przedłużenie zawartej umowy, na wskazanych warunkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 


§ 10 - Reklamacje


1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem, czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu, poprzez złożenie reklamacji, wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

2. Reklamacje składa się na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu.

3. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie dwóch tygodni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja zgłoszona po tym czasie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Serwisu.

4. Po rozpatrzeniu odwołania (reklamacji) Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie dwóch tygodni, wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.


 


§ 11 - Prawa autorskie i własność intelektualna


1. Wszelka treść i forma Serwisu, w tym tekst, fotografie, filmy, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony na której znajduje się Serwis i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, stanowią własność intelektualną co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania.

2. Wszelkie wykorzystanie przez Użytkowników lub Podmioty Trzecie w/w treści Serwisu bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkowników lub Podmiotów Trzecich na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa oraz norm społecznych.

3. Informacje i dane kontaktowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez: Właściciela Serwisu escortbook.pl.

4. Dane kontaktowe są gromadzone i przetwarzane w celach rejestracji, oraz usprawnienia i przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej.

5. Dane kontaktowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie.

6. Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane kontaktowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń, oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

8. Dane gromadzone są na podstawie formularza rejestracyjnego, opisanego w § 5 niniejszego Regulaminu, jak również w innych przypadkach związanych z korzystaniem z Serwisu. 

9. W przypadku wyrażenia zgody podane przez Użytkownika dane kontaktowe będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu w celach marketingowych.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, Właściciel Serwisu uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych kontaktowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług, oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


  


§ 12 - Wymagania Techniczne


1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek: Chrome 30.x, Firefox 24.x lub nowszej.

2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.


  


§ 13 - Postanowienia końcowe


1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.

2. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

4. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

5. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości konsekwencje wynikające z faktu, iż kopia zapasowa treści serwisu (back up) jest wykonywana raz w tygodniu, na wypadek poważnych zakłóceń w Serwisie, które mogą spowodować całościową lub częściową utratę zawartych w Serwisie danych.

7. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami.

8. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://escortbook.pl/regulamin